اینترنت اشیا چیست؟

اینترنت-اشیا-برتر

اینترنت اشیا معنای واژه IOT(Internet Of Things) که مدتی است. وارد حوزه تکنولوژی و زندگی افراد شده است. بسیاری از افراد به درستی با معنای آن آشنا نیستند. اما باید بدانیم که این فناوری در آینده ای نه چندان دور بسیار گسترده تر از حال حاضر در زندگیمان نقش خواهد داشت. امروزه این واژه مفهوم […]