متاورس چیست؟تفاوت آن با اینترنت

متاورس-تفاوت متاورس-اینترنت

تفاوت بین اینترنت و متاورس چیست؟ متاورس با اینترنت رقابت نمی کند، بلکه بر روی آن ساخته می شود. اینترنت چیزی است که مردم آن را “مرور” می کنند اما مردم می توانند تا حدی در متاورس “زندگی” کنند. رشد اینترنت خدمات بسیاری را ایجاد کرده است که راه را برای ایجاد متاورس پیش می […]