توضیحات تکمیلی هرم هولوگرافیک

هرم هولوگرافیک در شکت فورسین به دو نوع اصلی و هر نوع به چند مدل و در سایزهای مختلف ارائه میشود توضیحات آن و سایزبندی ها را به صورت دیتیل در زیر درج میکنیم .